...

ul. Lipowa 28, 55-002 Gajków

+48 781 534 781

biuro@konteneryrafi.pl

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

 

1. Informacje ogólne

 

1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: konteneryrafi.pl
2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Renata Fica Lipowa 28, 55-002, Gajków
3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: biuro@konteneryrafi.pl
4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych
dobrowolnie w Serwisie.
5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
a. Prowadzenie newslettera
b. Prowadzenie systemu komentarzy
c. Prowadzenie rozmów typu chat online
d. Prowadzenie systemu ogłoszeń drobnych
e. Obsługa zapytań przez formularz
f. Przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów
g. Realizacja zamówionych usług
h. Windykacja należności
i. Prezentacja oferty lub informacji
6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący
sposób:
a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do
systemów Operatora.
b. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”)

 

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 

1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji
(certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają
zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
2. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie
posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek
wykradzenia bazy danych z serwera.
3. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa
jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny
standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
4. W serwisie jest stosowana autentykacja dwuskładnikowa, co stanowi dodatkową formę ochrony
logowania do Serwisu.
5. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
6. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
7. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania,
wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności
oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

 

3. Hosting

 

1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: nazwa.pl
2. Firma hostingowa w celu zapewnienia niezawodności technicznej prowadzi logi na poziomie
serwera. Zapisowi mogą podlegać:
a. zasoby określone identyfikatorem URL (adresy żądanych zasobów – stron, plików),
b. czas nadejścia zapytania,
c. czas wysłania odpowiedzi,
d. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
e. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
f. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy
przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
g. informacje o przeglądarce użytkownika,
h. informacje o adresie IP,
i. informacje diagnostyczne związane z procesem samodzielnego zamawiania usług poprzez
rejestratory na stronie,
j. informacje związane z obsługą poczty elektronicznej kierowanej do Operatora oraz wysyłanej
przez Operatora.

 

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 

1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym
odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania
obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
a. firma hostingowa na zasadzie powierzenia
b. kurierzy
c. operatorzy pocztowi
d. operatorzy płatności
e. organy publiczne
f. operatorzy rozwiązania typu chat online
g. upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu
działania strony
h. firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora
2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do
wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu
rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż
przez 3 lata.
3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
a. dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
b. ich sprostowania,
c. usunięcia,
d. ograniczenia przetwarzania,
e. oraz przenoszenia danych.
4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.2 wobec
przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie
mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do
przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy
oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie
danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

 

5. Informacje w formularzach

 

1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile
zostaną one podane.
2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w
formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres email użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza,
np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego,
rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do
czego on służy.

 

6. Logi Administratora

 

1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są
wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

 

7. Istotne techniki marketingowe

 

1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z
siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie
zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym
użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć
reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików
cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych
do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika
są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych
danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich
działań jest włączona obsługa plików cookie.
3. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook
(Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu.
Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie
przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje
na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
4. Operator stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła
oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane
do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności
nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.
5. Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników,
np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on
zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.

 

8. Informacja o plikach cookies

 

1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,
które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do
korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony
internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny
numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz
uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na
każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
b. realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session
cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia
strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki
cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w
parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj
domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa
umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies
Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na
stronach internetowych Serwisu.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą
być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to
firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter
(Twitter Inc. z siedzibą w USA).

 

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 

1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki.
Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania,
bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach
może uniemożliwić korzystanie ze stron www
2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której
używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
• Edge
• Internet Explorer
• Chrome
• Safari
• Firefox
• Opera
Urządzenia mobilne:
• Android
• Safari (iOS)
• Windows Phone

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.